Élet az IsoteQ házban

isoteq

Világszerte gyorsan és hosszútávon növekednek az energiaköltségek, minek következtében a fejlett országokban – és hazánkban is – rohamosan gyorsul a különféle EPS polisztirol technológiákon alapuló, masszívszerkezetes építési mód­szerek térnyerése. Az öntött falas, polisztirol zsalurendszerek magyarországi képviselője az IsoteQ® – az intelligens épí­tőelem.

 IsoteQ® – az intelligens építőelem

okos

A környezetre igényes és takarékos házépítési technológiákban a nyolcva­nas évektől jelen vannak az üreges, könnyített műanyag alapanyagú (EPS), előregyártott falelemek és zsaluzatok, melyek egyrészt a hagyományoshoz ké­pest könnyebben szállítható-rakodható építőanyagok; másrészt gyorsabb, tisz­tább kivitelezésű, pontosabb építkezést tesznek lehetővé, melynek eredménye a hagyományos eljárásokhoz képest jobb hő- és hangszigetelési adottságú, biztonságosabb épület. No, de haladjunk szép sorjában…

IsoteQ® – a beton: múlt, jelen, jövendő

Már Kr. e. 3000-ben Kínában, a Nagy Fal építésekor is cementszerű anya­got használtak. Kr. e. 800-ban a görögöknél, Krétán és Cipruson olyan mészből kevert habarcs volt elterjedve, ami keményebb volt, mint később a rómaiaké. Kr. e. 299 – Kr. u. 476 között római utak (8500 km) építésé­nél ún. „pozzolanai vagy római cementet” használtak. Római cementet használtak még a fürdők, a Bazilika, a Colosseum, a Pantheon és vízve­zetékek építésére is. Az anyagnak a középkorban például a Notre Dame építésénél is fontos szerepe volt. Láthatjuk tehát, hogy a beton a legősibb építőanyagok közé tartozik; története egyidős a modern emberével.

IsoteQ® – polisztirol a hétköznapokban

oxiA polisztirol praktikus és kreatív lehetőségeket nyújt; számos területen al­kalmazzák sikerrel, pl. csomagolóanyagok, sporteszközök gyártása terén. Az expandált polisztirol mindössze 2%-a ténylegesen polisztirol, a maradék 98%-a levegő. Legfontosabb jellemzője, a kiváló hőszigetelő képessége mi­att eredményesen alkalmazzák az építőiparban; de nélkülözhetetlen kelléke a korszerű, higiénikus csomagolásoknak is. Az élelmiszeripar minden terü­letén kiválóan alkalmazható, növeli a becsomagolt élelmiszerek gasztronó­miai értékét. A polisztirol-keményhab biológiailag semleges, ezért a ledarált anyagot gyakran használják talajdúsítóként: segítségével a növények könnyebben jutnak tápanyagokhoz és gyorsabban növekednek.

 IsoteQ® – előnyök

– az IsoteQ® falelemekből épített házak biztonsági mutatói a terheléses próbák szerint sokkal kedvezőbbek a ha­gyományos építési technológiájú házakhoz képest, ezáltal fokozottan földrengésállóbbak – köszönhetően a falazat­ban kialakuló monolit vasbetonmagnak

– hőhídmentes szerkezet – köszönhetően a falazathoz szervesen kapcsolódó IsoteQ® áthidalóelemnek, koszorú­elemnek, magasító- és falvégzáró elemeknek, elkerülve a falak és a falsarkok penészedését; segítve az allergiások

életét. (Az épület hőhídmentességére további garancia az IsoteQ® Professional fö­démrendszer és az IsoteQ® tetőelem használata.)

– gyors (akár házilagos) kivitelezhetőség – köszönhetően az elemek legoszerűen egymásba pattinthatóságának (kötőanyag nélkül!) és méretpontosságának

– az elektromos vezetékek, védőcsövek, víz- és fűtéscsövek, épületgépészeti veze­tékek vezetése a belső polisztirol rétegbe kivágott falhornyokban történik. A falhor­nyok por- és zajmentesen, vésés nélkül alakíthatóak ki utólag, hőkéssel kivágva

– az IsoteQ® falazatok hőátbocsátási tényezője: U=0,26 W/m²K-től U=0,11 W/m²K-ig terjed, mely messze fölülmúlja az új energiatörvény – „7/2006. (V. 24.) TNM rende­let az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról” – által támasztott kö­vetelményértéket, amely U=0,45 W/m²K-ben határozza meg az épülethatároló szer­kezetekben a külső falak minimális „U” értékét. Mivel falelemünk ezt a kedvező ér­téket mindösszesen 25 – 40 cm-es vastagságban biztosítja, ezért egyik jelentős elő­nye (hagyományos építőanyagokkal összehasonlítva, melyek hasonló értéket csak nagyobb falvastagságban – esetleg utólagos külső hőszigeteléssel ellátva – képe­sek elérni) az így elért hasznos alapterület-növekedés

A lélegző falak legendája

A „lélegző fal” kifejezés már erősen bent van a köztudatban, bár szakmailag a leg­kevésbé sem tökéletes. A falak ugyanis nem haz„lélegeznek”, viszont páratechnikai ér­telemben lehetnek nyitottak vagy zártak. A nedvességnek ugyanis nincs szüksé­ge nyitott járatokra, a pára a falazatot alkotó szilárd anyagon is képes átjutni a me­leg oldalról a hideg felé. A fő kérdés csak az, hogy milyen mértékben? Egyáltalán: a külső falakon keresztül távozó pára csökkentheti-e számottevően a lakás leve­gőjének nedvességtartalmát? A hétköznapi használat során óránként 300 g pára termelődik a lakásban. Vizsgálatok – melyeket különböző falazatokon (nem hőszi­getelt téglafal, polisztirolhabbal- illetve ásványgyapottal szigetelt téglafal) végeztek – azt mutatják, hogy távozó nedvességnek csupán töredéke jut a határoló falakra, mivel majdnem az egész kilépő nedvességet (több mint 97 %-ot!) a szellőzés távo­lítja el. Sőt: ha a légcsere (szellőztetés) minimum átlagos mértékű, akkor a lakóhelyiségekből eltávolított pára legfeljebb 1%-a távozik a külső falakon keresztül, függetlenül a határoló fal szerkezetétől. Kijelenthetjük tehát, hogy egy átlagos lakás külső falain keresz­tül a teljes páraáram maximum 0,5 – 3%-a halad át és a külső falak nem képesek még részben sem átvenni a szellőzés szerepét a pára eltávolításában, mivel az eltávolítandó vízpára mennyisége nagyságrenddel nagyobb, mint amennyi a falon keresztül ki tud jutni.

IsoteQ® – az ember és környezete

Rendszerünk hatékony energia – felhasználása révén csökken a gáz ill. áram­fogyasztás (az IsoteQ® ház fűtéséhez / hűtéséhez a hagyományoshoz képest akár 70%-kal kevesebb energiára van szükség!) ezáltal megőrizzük az értékes természeti kincseinket. Az IsoteQ® PASSZÍVNEOPOR falelem hőátbocsátási ténye­zője megfelel a német Passzívház Intézet követelményeinek, miáltal ún. „passzívház” – nagyon leegyszerűsítve: fűtés nélküli ház – építhető belőle. (Az IsoteQ Magyarország Kft. a Magyar Passzívház Szövetség -MAPASZ – tagja.) A felesle­gessé vált polisztirolhab körülbelül 95 % -ban újrahasznosítható. Az IsoteQ® ele­mek átkötéseinek gyártásakor újrahasznosított műanyagot használunk.

Felhasznált forrás: IsoteQ marketing anyaga